If someone did not love you with all Mhrbanyt

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت …

دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او ……!!!

آنگاه که مهر می ‌ورزی مهربانیت تو را

زیباترین معصوم دنیا می‌کند …

پس خود را گناهکار مبین……

من عیسی نامی را میشناسم که

ده بیمار را در یکروز شفا داد …

و تنها یکی سپاسش گفت !!!

من خدایی میشناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده …

یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر…. !!!

پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند …

از تو برای مهربانیت قدردانی میکنند !!!

خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد …

پس به راهت ادامه بده !!!تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 20:31 | نویسنده : خاطره |

If a woman.

اگه یه زن

تو رو اونقدر دوس داشته باشه که

از آرزوهاش بخاطرت بگذره،

از خدا یه عمر تازه بخواه!

یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه!تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 20:14 | نویسنده : خاطره |

 

Autumn is the

پاییز که می شود انگار از همیشه عاشق ترم وچشمانم همه جا

نقش دیدگان تورا جستجو می کند پاییز که می شود….

با باد تا افقی که چشمانت درآن درخشیدن گرفت:

پیش می روم….

و مقابلت به رقص درمی آیم…

پاییز که می شود بی قراری هایم را در باغچه کوچکی

می کارم و آرام آرام قطره های باران را

که روزهاست در دامنم جمع کردم

به باغچه می نوشانم میدانم تا آخر پاییز

تمام بی قراری هایم شکوفه خواهد داد…!تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 11:6 | نویسنده : خاطره |
 

I wish Adam would die size needs

کاش میـ ـشُد آدҐ گاهے بـ ـِه انَدازه نیاز بـ ـِمیرد !  بَعد بـ ـُلَند شود

آهستـہ آهستـہ خاڪ هایـ ـَش را بِتـ ـِڪانـב

اَگـ ـَر دِلَش خواست بَرگـ ـَردد بـ ـِه زِندِگے ؛

اگـ ـِر نـ ـَـہ بـ ـِخوابـَב تـ ـا اَبـــــــــد …!تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 10:27 | نویسنده : خاطره |

بسلامتے پسرے که وقتے בلت گرفته وבاغونی!
 
پشت تلفטּ ωـرش בاבوبیבاבمیکنے وتلفونو روش قطع میکنی...
 
امامیבونه اوטּ لحظه چقבر محتاجشی...
 
پشت ωـرهҐ زنگ میزنه تاآرومت کنه!
 
پسرے که وقتے ωـوارماشینشے تماҐ مבت בست راستش رو בستته
 
پسرے که چشاش وحشے ومغروره...
 
اماهرבفعه که میگه تاتهش هستم...
 
چشاش ازعشق برق میزنه...
 
پسرے که وقتے صبح بهش زنگ میزنے وهنوزخوابه!
 
باصבاے خواب آلوבش میگه جانم!
 
صבاے خواب آلوבش בیوونت میکنه!
 
پسرے که خاطرخواه کҐ نבاره اماوقتے باهات عهבرفاقت میبنבه
 
توبرنامش نفرسومے وجوב نבاره...
 
پسرے که براش مهҐ نیس جے اف בوستش ازتوخوشگلتره..
 
هربار زول میزنه توچشاتومیگه:
 
بخבاتوتکے בختر...
 
پسرے که בستاتو توבستاش میگیره حس امنیت وجوבنو پرمیکنه...
 
پسرے که وقتے لب בریاکنارش نشستے وسرتومیزارے روسینش
 
قلبش تنב تنב میزنه....
 
پسرے که وقتے میره مهمونه خونه فامیل
 
زنگ میزنه توحیاط نیҐ ωـاعت باهات حرف میزنه تابهت نشوטּ بבه
 
تونخ هیچکבوҐ ازבختراے تو مهمونے نیست...
 
پسرے که عاشقے بلבه...
 
پسرے که حرفے نمیزنه که نتونه بهش عمل کنه
 
اماهرحرفے زב پاش وایسته...
 
پسرے که تاتوخیابوטּ یکے بهت کج نگاه میکنه
 
בکورصورتشو عوض میکنه...
 
پسرے که بعב ے בعواے مفصل باهҐ آشتے کرבیטּ
 
ازش میپرسی:هنوزҐ בوسҐ בاری؟!
 
لبخنבمیزنه...בستشو בورگرבنت حلقه میکنه ومیگه:
 
عاشقتҐ به مولا...
 
پسرے که وقتے میگے آخ تماҐ تنش میلرزه که نکنه خارے به پات بره
 
پسرے که وقتے میبینه به בختراے בورو ورش حساسے وحساבت میکنے
 
בستتومیگیره وبهت میگه:בلت قرص باشه.
 
 بقرآטּ مטּ فقط مال خوבتم...


تاريخ : شنبه پانزدهم شهریور 1393 | 12:41 | نویسنده : خاطره |

دختر که باشی هزار بار هم که بگوید:

دوستت دارد!

باز خواهی پرسید:

دوستم داری؟!

و ته دلت همیشه خواهد لرزید!

دختر که باشی هر چقدر هم که زیبا باشی

نگران زیباتر هایی می شوی که شاید عاشقش شوند!

هر وقت که صدایت میکند: خوشگلم!

خدا را شکر میکنی که در نگاه او زیبایی!!

دست خودت نیست

دختر که باشی همه ی دیوانگی های عالم را بلدی! 


تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 11:10 | نویسنده : خاطره |

 

Pain today.

בخـتــَــر ڪـ‌ﮧ بــآشے

میـבونـــے اَوّلــــیـטּ عِشــق زنـבگیـتــ پـــِבرتـــ‌ﮧ

בخـتــَــر ڪـ‌ﮧ بــآشے میـבونـــے مُحکــَم تــَریـטּ پَنــآهگــاه בنیــآ

آغــوشِـ گــَرمـِ پـــِבرتـــ‌ﮧ

בخـتــَــر ڪـ‌ﮧ بــآشے میـבونــے مــَرבانـــ‌ﮧ تـَریـטּ בستـــــے

ڪـ‌ﮧ مـیتونے تـ ـو בستـِـت بگیـــریو

בیگـ‌ﮧ اَز هـــیچے نَتــَرسے

בســــتاے گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِבرتـــ‌ﮧ

בخـتــَــر ڪـ‌ﮧ بــآشے میـבونــے هـَـــمـ‌ﮧ ے בنیــا پـבرتــﮧ

בخـتــَــر ڪـ‌ﮧ بــآشے میـבونــے

هَر ڪُـجاے בنیـا هَمـ بـــآشے

چــ‌ﮧ بـاشـ‌ﮧ چـــ‌ﮧ نَبــاشـﮧ

قَویتــریـטּ فِرشتــــ‌ﮧ ے نِگهبـــاטּ پـــِבرتـــ‌ﮧتاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 19:44 | نویسنده : خاطره |

 

When she smiles

عشق اگر عشق باشد ؛

هم خنده هایت را دوست دارد؛ هم گریه هایت را ….

هم شادی ات را دوست دارد

هم غم هایت را …

.

.

هم لحظه های شادابی ات را می پسندد ،

هم روز های بی حوصلگی ات را…

هم دقایق پر ازدحامت را همراهی میکند ،

هم دقایق تنهایی ات را …

.

.

عشـــــق اگر عشق باشد ،

هم زیبایی هایت را دوست دارد

هم اخم هایت را در روزهای تلخی…

هم سلامتت را می پسندد ،

هم روزهای گرفتاری و بیماری همراهی ات می کند …

.

.

عشـــــق اگر عشق باشد ،

با یک اتفاق ،

تـــو را تعویض نمی کند ،

همراهی ات می کند تا بهبود یابی …

.

.

عشــــق اگر عشق باشد ،

هر ثانیه دستانش در دستان تــــــوست،

در سخـــتی و آســـانی …

تا ابـــــــد ..
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 12:43 | نویسنده : خاطره |
God said

خـــــــــدا گفت : او را به جهنم ببریـــــــــــد ؛

برگشت و نگاهی به خـــــــدا کــرد ؛

خــــــدا گفت : صبــــــــر کنید ؛ او را به بهشت ببریـــــــــــد ؛

فرشتگان ســـــــــؤال کردند : چــــــــــــرا ؟

جــــواب آمـــــــــــد :

چــــــــون او هنوز به من امیدوار است … … …تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 12:29 | نویسنده : خاطره |
A relationship without

یه رابطه بدون وحشی بازی که رابطه نیست،
هی باید موهاشو بکشی گازش بگیری،
بزنی با متکا لهش کنی،
بلندش کنی بدویی انقد که از ذوق جیغ بزنه . .
تصورشم باحالهتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 12:22 | نویسنده : خاطره |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس